Sivil Düşün

AB Sivil Düşün organizasyonu tarafından ÇİSEDER’in “ Çiseder Derneğinin Stratejik İletişim Yönetişimi Projesi” desteklenmektedir. Dünyada ve Ülkemizde yaşayan canlıların ortak yaşam alanlarının küresel manada korunması, çevre ve insan odaklı, sağlık ve eğitim alanındaki koşulların iyileştirilerek geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında toplumsal alanda eğitim, sağlık, kültür ve çevre koruma felsefesinin yaygınlaştırılmasında sosyal medya araçlarının ve WEB alt yapısının kurulmuş olması gereklidir. Sosyal medya araçları ve WEB alt yapısı dünya içerisinde kurumları ve insanları birbirine tanıtmaktadır. Böylece bilgi yaygınlaştırılırken sosyal öğretilerde gelişmektedir. Doğa evrenseldir. Yeni kuşak haklarda biride çevre hakkıdır. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Etkin İletişim yönetimi haklarımızı daha geniş kitlelere yaymamızı sağlayacaktır. AB müktesebatına uyum sağlamak için yasalar ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmaktadır. Kişi olarak haklarımız artarken bu hakları kullanma özgürlüğümüzün öğretisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Haklarımızı kullanma ve erişimde toplumun diğer kesimlerine zarar vermemeliyiz. Bu ancak eğitim ile gerçekleştirilebilir. Sağlıklı çevrede yaşama kültürünün yaygınlaştırılması iletişim araçlarının doğru kullanılması ile artabilecektir. Toplumsal mesajlar artık bir resimle veya bir sloganla da verilebilmektedir. Sosyal medya platformları aynı amaca hizmet eden faydalanıcıları bir araya getirerek daha etkin olmalarını sağlayabilmektedir. Bu proje ile ÇİSEDER derneğinin iletişim ve etkileşim problemlerini çözerek verimlilik, sürdürülebilirlik ve kaynak geliştirme alanlarında dijital araçların etkin kullanımı ile kurumsal kimliğini yenileyecektir.

 

İkimiz Bir Fidanız

Evrensel olan doğa sevgisi ve çevre bilincinin artırılmasına odaklanarak Suriyeli ailelerin Türkiye’ye entegrasyonuna katkı sağlamaktır.

İstanbul ili Esenyurt ilçesindeki Suriye kökenli 500 kadının ve ailenin Türkiye’ye aidiyet bağlarını güçlendirmek ve Türk halkı nezdindeki imajlarının düzeltilmesi amacı 500 Türk kadını ile toplam 7000 fidanın ortak dikiminin gerçekleştirilerek sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesinde organizasyon kapasitesi ve işbirliğinin arttırılması projenin özel amacını oluşturmaktadır.

                               

Dünyaya Barış Doğaya Fidan Gerek

Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede toplumsal gelişmenin sağlanmasında Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri ile bölge de  yaşayanların bilinç düzeyinin arttırılmasına odaklanarak mülteci çocuklar ve ailelerinin çevreye aidiyet ve doğa sevgilerinin geliştirilerek toplumda hoşgörü, sorunlara duyarlılık ve ortak yaratıcı çözümlerin geliştirilmesidir.Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede toplumsal gelişmenin sağlanmasında Suriyeli mülteci çocuklar ve aileleri ile bölge de  yaşayanların bilinç düzeyinin arttırılmasına odaklanarak mülteci çocuklar ve ailelerinin çevreye aidiyet ve doğa sevgilerinin geliştirilerek toplumda hoşgörü, sorunlara duyarlılık ve ortak yaratıcı çözümlerin geliştirilmesidir.

                                           

Güvenli Çocuk Dünyası

Türkiye’de, İstanbul’da çocukları günlük yaşam içerisinde evde, okulda, yolda, spor yaparken ve her ortamda tehlikelere  karşı (yangın, trafik kazası vd.) önleyici,(sel ,deprem vb.) doğal afetlere karşı bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile yaralanmalı ve ölümlü kazalara karşı korumak.

Bu merkezde çocuklar, aileler, gençler eğitim alarak eğlenerek öğrenecek, sertifika programları ile yeni iş olanaklarına sahip olacaklardır. Bu merkez engel tanımayacak, eşit katılım imkanları sağlayacaktır. 

                                           

Böcek Kelebek Müzesi BÖKEM

Bu proje ile Doğa Bilim ve Sanatsal Etkinlik Merkezi Kurulacaktır. Oluşturulan bu merkez bölgenin en önemli kültür merkezlerinden birisi haline gelecektir.

                                           

İklim Değişikliği İle Mücadele Ve Gençlik Zirvesi

Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede toplumsal gelişmenin sağlanmasında gençlerin bilgi bilinç düzeyinin arttırılmasına odaklanarak yenilikçi düşünce ve yöntemlerden faydalanarak gençlerde özgüven, toplumsal sorunlara duyarlılık ve yaratıcı çözümlerin geliştirilerek küresel anlamda iklim değişikliği ile mücadele kapasitesi arttırılacaktır.

                            

Yeşil Kumbara

Türkiye’de Eko yenilikçi sistemleri geliştirmek yoluyla sera gazı salınımı azaltımını gerçekleştirmek için çocuk ve gençlerin bilgi bilinç düzeyinin arttırılması, çevre sorunlarının azaltılarak ağaç sevgisi ve orman varlığının arttırılarak küresel anlamda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak.

                                           

Çocuk Ormanı

Her yaştan her kesimden çocuk ve gencin doğayı keşfetme, yaratıcılıklarının geliştirileceği doğal ortamlardır. Çocukların doğa ile yakın etkileşimi ve keşfe çıkarak harcadığı zamanla, doğanın uzun ömürlü sevgili ve koruyucuları haline geldiğine inanıyoruz. Çocuklar doğa sevgisinin, doğal dünyayı ve yeteneklerini keşfetme özgürlüğüne sahip olacaklar.

 

Farmasötiklerin Çevreye Etkileri Üzerine İnceleme ve Toplumsal Farkındalığın Geliştirilmesi

Evsel ve endüstriyel deşarjların olduğu yüzey sularında, reçetesiz olarak satılabilen ve tüketimleri her geçen gün artan Naproksen, Diklofenak, İbuprofen, Salisilik asit (Asetil salisilik asit metaboliti) ve Kafenin (stimulant olarak) konsantrasyonlarının yüzey suyunda belirlenmesi ve analiz edilen bu ilaçların farklı konsantrasyonlarda V.fisheri bakterisine olan akut toksisitesinin değerlendirmeleri özellikle gelişmiş ülkelerde giderek artmaktadır. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da toplumsal bilincin geliştirilmesinde Sivil Toplum ve akademik ilişkilerin  ağ ve işbirlikleri ile geliştirilmesi  projesi.